Futurologie
 ➔  Futurologie
 ➔  Futurologie
 
 

Empatismus - z futurologického kolokvia 1995


Sborník příspěvků ze třetího mezinárodního kolokvia "Koncipování budoucnosti v Evropě '95" - str. 96

(Kolokvium pořádala Občanská futurologická společnost ve dnech 26. - 29. června 1995 na Hradčanech v Praze)

Stanislav Hendrych: Empatismus

Co to je "empatismus"

Empatismus je nový směr vývoje společnosti. Je založen na systematickém rozvoji empatie u lidí. Empatie, česky soucítění, je schopnost vcítit se do situace druhého, je to jedna ze základních lidských schopností a je nezbytná pro harmonické soužití lidí, ale i národů. Rozvinutá empatie je známkou sociální vyspělosti člověka.

Empatie je vyžadována u vedoucích pracovníků, koučů, týmových a marketingových pracovníků. Rovněž pro dodržování etiky podnikání a u lékařů i politiků je požadována potřebná míra empatie.

Protože rozvinutá empatie napomáhá člověku lépe se orientovat v mezilidských vztazích a tím vede k menšímu množství konfliktních a stresových situací. Lze odvodit, že úroveň empatie má nepřímo vliv i na zdraví člověka.

Úroveň empatie rovněž souvisí s negativními jevy ve společnosti. Osoby s téměř nerozvinutou empatií jsou sociálně hůře přizpůsobivé a mívají vyšší sklon k trestné činnosti. Omezená empatie bývá příčinou mnohých problémů u mladých lidí, a pokud ji hůře zvládají, zvyšuje se u nich sklon k používání drog jako úniku od neřešených problémů.

Řešení celospolečenského problému

Do vzdělávací soustavy zavést předměty, kde by se vyučovaly základy sociální psychologie, duševní hygieny, ontogeneze lidské psychiky a zejména rodičovské pedagogiky. Nejlepší investice je investice do vzdělání.

Problém s řešením

Tomuto řešení budou nejvíce oponovat právě lidé s méně vyvinutou empatii, protože projevy empatie považují za projev změkčilosti a slabošství. Tato racionalizace je jejich obranným mechanismem, který chrání jejich jáství.

 
Graf změny EQ populace z roku 1990 v v roce 2180

Dodatečné poznámky mimo sborník z r. 2008

Vzdělávat novou generaci - budoucí rodiče - v oblasti rodičovské pedagogiky (parentiky) je vizí i učitele národů J. A. Komenského, který v knize Informátorium školy mateřské píše [Kapitola IV. V čem mládež hned od narození svého pomaličku cvičena a do šesti let věku svého vycvičena býti má]:

A protož jak daleko s nimi v které té věci do šesti svých let směřovati a jakými cestami jíti mají, již ukázáno býti má. .... Avšak poněvadž všeho toho základem jest život a zdraví dobré, ukáže se nejprve, jak toho rodičové dítkám svým dobývati a v něm utvrzovati mohou."

Má pravdu, nejprve je potřeba mládeži ukázat zákonitosti vývoje dítěte v předškolním věku, pak teprve je oprávněné od rodičů vyžadovat, aby podporovali u svých dětí celkový rozvoj sociálních schopností, návyků a vštěpovali žádoucí vědomostí, tím podporovali rozvoj jejich dovedností.

Skutečnost svědčí o tom, že čím méně rodiče o výchově ví, tím více jsou přesvědčeni, jak výchově rozumí. Přetrvávající dlouhodobý společenský problém: Rodiče neví, co neví. A čím méně o výchově ví, tím více jsou přesvědčení, jak výchově rozumí.

Pojem "empatismus" k roku 2016

Empatismus označuje směr vývoje společnosti, který zdůrazňuje význam schopnosti "empatie" pro rozvoj humánní společnosti - mírumilovné a nesobecké. Zahrnuje osvětu o společenském významu této vyšší sociální schopnosti, o projevech v chování není-li empatie rozvinutá a o rozvíjení této schopnosti: věkové kritické období pro rozvoj a předpoklady k rozvoji empatie, faktory brzdící a podněcující a rozvoj empatie u dětí.

Pojem byl užit Stanislavem Hendrychem ve "Sborník příspěvků ze třetího mezinárodního kolokvia Koncipování budoucnosti v Evropě ´95" Praha: Vysoká škola ekonomická, 1995. -- S. 97-97

Stanislav Hendrych


Na webu knihovny KU je o mém kooreferátu zpráva:
www.ptejteseknihovny.cz

V současné době je pojem "empatismus" uveden i v některých internetových slovnících:
  • http://slovnik-cizich-slov-online.info/cojeto?slovo=empatismus
  • http://azslovnik.cz/empatismus


Autor:
Česká republika
Publikováno:
Aktualizováno: 29. 9. 2019
Publikoval: Stanislav Hendrych